• Nào Bạn Sói Tên Chi Cho Tôi Biết Tên Để Gọi Nào? (3 Lần)
  • Ah Bạn Sói Tên …. Bầy Sói đã biết rồi đây.
  • Chào bạn sói thân yêu đã đến bầy chơi.