• Đàn Sói Có 1 Cái Hang, Đàn Soi Thương Hang Vô Cùng.
  • Đàn Soi Có Một Cái Hàng, Đan Sói Muốn Hàng Đẹp Tuyệt Trần
  • Ôi! Đan Soi cùng nhau ca mua, cùng nhau vui tươi xay hang cho đẹp thêm
  • ÔI Đàn sói cùng nhau vui hat, cùng nhau thi đua ai xây hang đẹp hơn.

Một con sói cùng với hang mình, ôi sói lú đầu ra hàng.